ابزار نودرد برای اینترنت اشیا

ابزار نودرد برای اینترنت اشیا

زمانی که افراد IBM ، شروع به توسعه ابزار نودرد کردند هدف اصلی آن ها استفاده از ابزار نودرد برای اینترنت اشیا بود. ابزار نودرد برای اینترنت اشیا دارای 2 ویژگی انعطاف پذیری و قدرتمند بودن است. قدرت این نرم افزار از داشتن 2 فاکتور زیر به دست می آید : ...